1. Úvodné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup výrobkov Cukrárne Elezi formou osobnou i prostredníctvom internetovej objendávky. Podmienky bližšie špecifikujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho.

Názov firmy a fakturačné údaje:

ELEZI, s.r.o.
Roľnícka 9253/51
Bratislava 831 07

IČO: 48 207 306
DIČ: 2120088707
IČ DPH: SK2120088707

Bankové spojenie:
ČSOB:  SK75 7500 0000 0040 2184 2475
SLSP: SK35 0900 0000 0000 1154 9066
TATRA BANKA: SK06 1100 0000 0029 4804 0401

Kontakt:
Email: elezi@elezi.sk
Tč: +421 905 524 233

Prevádzky:
Cukráreň Elezi Vajnory (výroba a hlavná prevádzka cukrárne)  – Roľnícka 51, 83107 Bratislava
Cukráreň Elezi Ružinov (letná prevádzka cukrárne) – Martinčekova 3, 82102 Bratislava

Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá si elektronicky objedná tovar prostredníctvom elektronického obchodu na stránke www.elezi.sk, telefonicky alebo osobne v pobočkách Cukrárne Elezi.

Všetky vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

2. Práva a povinnosti predavajúceho

Predávajúci má povinnosť potvrdiť objednávku do 24h od prijatia. Táto doba môže byť prekročená v prípade sezónnej výluky. Objednávka sa považuje za potvrdenú (stav objednávky “Nová”) až v prípade kontaktovania naším pracovníkom a potvrdenia správnosti údajov emailom alebo telefonicky. Za potvrdenie nemožno považovať automaticky vygenerovaný email o doručení objednávky.

Všetky osobné údaje poskytnuté pri objednávke sú dôverné a naša firma sa podľa platných zákonov o ochrane osobných údajov zaväzuje neposkytovať tieto informácie tretej strane.

Predávajúci má právo v nasledujúcich prípadoch odmietnuť objednávku:

a) v prípade neskorého objednania

b) z dôvodu naplnenia výrobnej kapacity

c) z dôvodu nejasných kontaktných údajov

d) z dôvodu neúspešného kontaktovania kupujúceho

e) v prípade nerealizovatelnosti objednávky

Kupujúci dostane záväzné potvrdenie svojej objednávky (stav objednávky “Spracováva sa”) až po zaplatení zálohy (min. vo výške 50%), na mail vyplnený v objednávke. Aby sa urýchlilo spracovanie objednávky, doporučujeme úhradu zálohovej platby vykonať v deň objednania, čím sa zaručí, že bude objednávka pripravená na určený termín dodania.

3. Práva a povinnosti kupujúceho

Kupujúci je povinný uviesť správny telefonický kontakt a emailovú adresu.

Kupujúci je povinný prevziať objednaný tovar a zaplatiť celkovú cenu.

S cenou je zákazník oboznámený pri vypĺňaní objednávky, telefonickom rozhovore alebo osobnom kontakte. U “klasických tort” je cena určená pre 1 kus, u tort vyrobených podľa požiadavky zákazníka je cena uvedená za kilogram. Predbežná cena za tortu podľa požiadavky zákazníka je oznámená kupujúcemu v potvrdzovacom emaile. Objednávka sa stáva záväznou odoslaním vyplneného formuláru na stránkach elektronického obchodu www.elezi.sk, prijatím objednávky prostredníctvom telefónu alebo pri osobnej návšteve pobočky v závislosti na type výrobku.

4. Podmienky objednania

Termíny pre vyhotovenie objednávok sú definované v závislosti na type výrobku, požadovanom množstve a aktuálnej vyťaženosti výroby. Popisy pre dodanie sú uvedené v popise produktu v elektronickom obchode alebo ich zákazníkovi oznámi pracovník Elezi.

Všetky objednávky odoslané prostredníctvom internetu na stránkach www.elezi.sk sú záväzné. Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami ako aj s reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí.

Objednaný tovar si zákazník preberá osobne v pobočkách Cukrárni Elezi, v prípade, že nemajú sezónnu výluku, alebo prevzatím od kuriéra. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho jeho prevzatím po zaplatení celkovej kúpnej ceny.

5. Platobné podmienky

Platby sa vykonávajú v EUR, pričom Predávajúci vyžaduje platbu vopred. Pri tomto spôsobe platby si Kupujúci vyzdvihne tovar v predajni (alebo využije dovoz) spolu s vyúčtovacou faktúrou až po uhradení a pripísaní celej sumy tovaru uvedeného v elektronickej objednávke na účet Cukrárne Elezi v banke:

ČSOB: SK75 7500 0000 0040 2184 2475

SLSP: SK35 0900 0000 0000 1154 9066

TATRA BANKA: SK06 1100 0000 0029 4804 0401

Variabilný symbol:    číslo elektronickej objednávky.
Konštantný symbol: 0308

6. Podmienky dodania

Tovar bude pripravený v termíne a na mieste určenom Kupujúcim v priestoroch Cukrárne Elezi, kde si ho Kupujúci môže prevziať osobne. Tovar vám vieme doručiť na predom dohodnuté miesto určené Kupujúcim po predchádzajúcej dohode “Kuriérom Elezi”.

Tovar je dovezený Kuriérom Elezi v špeciálnych termoboxoch udržujúcich teplotu chladničky a to autom, na adresu miesta dodania uvedenú Kupujúcim v elektronickej objednávke. Kuriér Elezi bude telefonicky kontaktovať Kupujúceho pred dodaním tovaru a záväzne si s ním dohodne upresní čas dodania tovaru. Kuriér Elezi doručuje objednaný tovar Kupujúcemu ZDARMA v prípadoch doručenia vrámci spádovej oblasti Bratislava a okolie a v prípade objednávky s celkovou sumou prevyšujúcou 70.00 Eur vrátane.

V prípade objednávky s celkovou sumou nižšiou ako 70.00 Eur, tovar Cukrárne Elezi pomocou Kuriér Elezi doručujeme za príplatok. Viď bod 7.

V prípade, ak Kupujúci nebude prítomný v čase, ktorý si záväzne dohodol pri zadávaní/potvrdzovaní objednávky alebo s Kuriérom Elezi, na mieste dodania a/alebo nesplnomocní inú osobu na prevzatie tovaru, Kupujúci zodpovedá za škodu, ktorá vznikla Predávajúcemu a/alebo doručovateľskej službe Kruiér Elezi v dôsledku neúspešného dodania tovaru Kupujúcemu. Náklady opätovného dodania tovaru Kupujúcemu znáša Kupujúci. POZOR opakované doručenie Kuriérom Elezi nie je ZDARMA.

Pri neprevzatí zaplateného tovaru v termíne určenom Kupujúcim, Predávajúci uskladní tovar vo svojej predajni najviac do času 24 hodín po termíne dodania. Pri vyzdvihnutí objednávky do 24 hodín od termínu určeného Kupujúcim na prevzatie, Predávajúci právo záručnej doby uzná len na dobu prepočítanú na celkovú záručnú dobu, t.j. do 24 hodín po termíne dodania určeného Kupujúcim v objednávke. Ak si Kupujúci neprevezme objednávku do 24 hodín má Predávajúci právo tovar z dôvodu rýchleho skazenia zneškodniť. Kupujúci nemá v tomto prípade právo reklamácie, ani právo na vrátenie zaplatenej sumy.

7. Donáška Kuriér Elezi

Cukráreň Elezi poskytuje rozvoz tovaru v oblasti Bratislava a okolie. V prípade voľby pri nákupe ohľadom doručenia “Kuriér Elezi” bude Kupujúci dopredu kontkatovaný za účelom potvrdenia presnej adresy a kontaktnej osoby k odovzdaniu objednávky.

DONÁŠKA ZDARMA

Kuriér Elezi doručuje objednaný tovar Kupujúcemu ZDARMA v prípadoch doručenia vrámci spádovej oblasti Bratislava a blízke okolie v prípade objednávky s celkovou sumou prevyšujúcou 70.00Eur (vrátane)

DONÁŠKA 9.00 Eur

Kuriér Elezi doručuje objednaný tovar Kupujúcemu s príplatkom za dovoz 9.00 Eur v prípadoch doručenia vrámci spádovej oblasti Bratislava. Od sumy 70.00 Eur vrátane je donáška ZDARMA.

Poznámka: Objednávka tovaru s doručením mimo Bratislavu, cena za dovoz bude kalkulovaná individuálne. V prípade záujmu o doručenie tovaru z Cukrárne Elezi mimo spádovej oblasti Bratislavy a okolia, nás prosím neváhajte kontaktovať cez Kontaktný formulár

8. Stornovacie podmienky

Stornovanie objednávky je možné vykonať najneskôr dva dni pred dátumom, v ktorý mal byť cukrársky výrobok odovzdaný kupujúcemu. V kratšom termíne musí kupujúci uhradiť celú kúpnu cenu za objednaný tovar.

9. Záruka na tovar

a) Kupujúci má právo uplatniť záruku len na tovar, ktorý vykazuje vadu tovaru, vzťahuje na naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

b) Kupujúci je povinný zaistiť obhliadku tovaru už pri jeho prevzatí a zistiť tak prípadné závady obhliadkou odhaliteľné a skontrolovať kompletnosť dodávaného tovaru. Zistené závady je nutné reklamovať pri preberaní tovaru. Závady nezistiteľné obhliadkou tovaru uplatní zákazník podľa ďalších podmienok reklamačného poriadku Cukrárne Elezi.

c) U potravinárskeho tovaru typu torty, zákusky, minidezerty, zmrzlina a všetkých ďalších objednávaných produktov je záruka poskytovaná len a iba v rozsahu stanovenom príslušnými zákonmi pre tovar okamžitej spotreby.

Nárok na uplatnenie záruky zaniká v každom z nasledujúcich prípadov:

a) vypršaním záručnej doby dňom reklamácie u reklamovaného tovaru

b) svojvoľným upravením alebo pozmenením tovaru

c) mechanickým alebo iným poškodením tovaru

d) poškodením tovaru pri preprave k reklamácii (napríklad pokiaľ tovar nebol prepravovaný v chlade s náležitou teplotou)

e) používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi bežnému bytovému prostrediu alebo prostrediu reštaurácií vybavených potrebnou chladiacou technikou

f) tovar bol poškodený použitím v rozpore s podmienkami uvedenými v obchodných, reklamačných alebo záručných podmienkach alebo ďalej v rozpore so všeobecnými zásadami platnými pre použitie alebo spotrebu obdobného tovaru

g) tovar bol poškodený živlami

10. Dĺžka poskytovanej záruky

Predávajúci, v zmysle platných zákonov, poskytuje na tovar záruku určenú zákonom, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady určená záruka iná.

Záruka na tovar okamžitej spotreby je poskytovaná len a iba v rozsahu požadovanom zákonom aktuálne záruky upravujúcom.

Tovarom okamžitej spotreby sú myslené všetky výrobky alebo tovar, ktoré vyrába Cukráreň Elezi a sú potravinárskeho charakteru. Predovšetkým sú to torty, zákusky, minidezerty, zmrzlina, prípadne aj pečivo a ďalšie výrobky, ak tvoria súčasť objednávky.

11. Záverečné ustanovenia

a) Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je Kupujúci spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, teda ak sa jedná o Kupujúceho, ktorý pri uzatváraní a plnení

zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Práva

Kupujúceho vo vzťahu k Predávajúcemu vyplývajú zo zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

b) Kupujúci súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov a dáva súhlas so zhromažďovaním a spracovávaním svojich osobných údajov predávajúcim a to za účelom dodania tovaru a jeho inzercie. Narábanie s osobnými údajmi kupujúcich podlieha úprave

zákona o ochrane osobných údajov. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Osobné údaje je možné na základe písomnej žiadosti kupujúceho odstrániť z databázy. Osobné údaje

kupujúcich sú plne zabezpečené proti zneužitiu.

c) Kupujúci súhlasí s tým, že mu môžu byť zasielané emailom informácie o novinkách a zmenách obchodných podmienok predávajúceho.

d) Zmeny obchodných podmienok alebo zmluvy môžu byť vykonané iba písomne, zmenené obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia.